มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม


มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 

การสำรวจความเสียหายของภัยพิบัติเป็นการใช้ดุลพินิจ ในการประเมินความเสียหายเบี้ยงต้น สำหรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนี้

1.คู่มือการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดาวน์โหลด

2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลนาอ้อ  ดาวน์โหลด

3.คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลนาอ้อ  ดาวน์โหลด

4.แนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดาวน์โหลด

26/10/2016

714

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th