7.การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน


18.การมอบอำนาจการตัดสินใจ เพื่อปฏิบัติราชการ

19.มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- การใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (smart card reader)  รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ

- ฟรี wifi

- ช่องทางการติดต่อร้องทุกข์ร้องเรียน

- การเสียภาษีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

20.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบูรณาการ (Intergration) โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น

26/10/2016

881

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th