ม.๙(๑) ผลการพิจารณาฯ


(๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว  ม.๙(๑)

          - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลนาอ้อ

 

26/10/2016

217

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th