ม.๙(๒) นโยบายหรือการตีความ


(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)   ม.๙(๒)

- วิสัยทัศน์และพันธกิจ

- คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ

 

 

 

 

26/10/2016

142

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th