ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

          ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ ของ อปท. พ.ศ.2546

          ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนาอ้อ

          คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลนาอ้อ

          คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนาอ้อ

 

 

 

 

 

 

09/12/2016

2024

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th