วิธีขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร


 

วิธีขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร

 

๑. ติดต่อด้วยตนเอง (ในเวลาราชการ)
     ห้องศูนย์บริการร่วม  ชั้น 1  เทศบาลตำบลนาอ้อ
     เลขที่ 111 หมู๔่ 3 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย


๒. ขอรับบริการทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในข้อ ๑

๓. ขอรับบริการทางโทรศัพท์  (ในเวลาราชการ)
    ๐๔๒-๘๓๔๙๓๐

๔. ขอรับบริการทางโทรสาร  (ในเวลาราชการ)
     ๐๔๒-๘๓๔๙๓๗

๑. ติดต่อด้วยตนเอง (ในเวลาราชการ)
     ห้องสมุดอมร  จันทรสมบูรณ ์  (ชั้น ๕)  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑
     เลขที่ ๑ ถนนพระอาทิตย์ พระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒. ขอรับบริการทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในข้อ ๑

๓. ขอรับบริการทางโทรศัพท์  (ในเวลาราชการ)
     ๐๒ - ๒๒๒๐๒๐๖ - ๙ ต่อ ๑๕๑๒

๔. ขอรับบริการทางโทรสาร  (ในเวลาราชการ)
     ๐๒ - ๒๒๐๗๖๙๕


26/10/2016

845

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th