สรุปผลการดำเนนิงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562


สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

31/03/2019

996

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th