สรุปผลการดำเนนิงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562


สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

31/05/2019

826

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th